Skip to main content

Kişisel Veri Rıza Metni

1. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi

Senerji Mühendislik Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Senerji”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak kişisel verileri kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek, üçüncü kişilere aktaracak ve açıklayabilecektir. İşbu bilgilendirme ile Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendirmekteyiz.

Tarafınıza ait kişisel bilgiler, başta kimlik bilgileri (Ad, Soyad, TC kimlik numarası vb. bilgiler) olmak üzere, Senerji’ye verdiğiniz tüm bilgileri ve yazılı kayıtlar, ses, görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz; internet sitemiz, temsilcilerimiz, gönderdiğiniz mesajlar, e-posta, faks, telefon, kısa mesaj veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, çağrı merkezimizi aradığınızda otomatik olarak sizi tanıyan sistem, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde otomatik olarak sizi tanıyan sistem yoluyla, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla; otomatik olarak ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

2. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri

Kişisel verileriniz, sizlere sunacağımız her türlü ürün ve hizmetlerle ilgili olarak gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemde işlem sahibini ve muhatabını belirlemek üzere kimlik bilgileri, adres, T. C. kimlik numarası ve diğer bilgilerinizin kaydedilmesi, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlemesi, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve aramızdaki sözleşmelerin ve size vereceğimiz hizmetin gereğinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla da işlenebilecektir

 • Kişisel verilerin bulut ortamında üçüncü kişiler vasıtasıyla saklanması, depolanması, güncelleştirilmesi
 • Tarafınıza bilgilendirme, reklam, promosyon v.s. amaçlı iletilerin gönderilmesi için işbirliği yaptığımız operatör ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılması
 • Şikayetlerinizin takibi ve giderilmesi
 • Size bütün kanallarımızda daha iyi hizmet sunulması, Senerji`nin ve iş ortaklarının ürünleri, hizmetleri, reklamları, kampanyaları hakkında haber verilebilmesi
 • Size özel kampanya ve faydalar hazırlayabilmesi ve kullandırılabilmesi
 • Memnuniyetinizi ölçebilmek için anket yapılabilmesi
 • Çağrı merkezi hizmetlerinin sunulabilmesi

3. Kişisel verilerinizin aktarılması

Kişisel verileriniz, hissedarlarımıza, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, danışmanlarımıza, avukatlarımıza, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı şirketlere, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız kişi ve kurumlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, iş birliği yaptığımız veya hizmet aldığımız yurtiçi ve yurtdışı bankalar, finansal kuruluşlar, ödeme kuruluşları ve diğer üçüncü kişilere ilgili iş birliklerimiz çerçevesinde aktarılabilecektir. Resmi mercilerin talebi veya mevzuat gereğince bilgi verme zorunluluğu olan hallerde bilgileriniz yasal merci ve kurumlara aktarılabilecek olup, bunlar da bilgilerinizi ayrıca paylaşabilir.

Şirketimiz, Şirket Merkezimiz, yurtdışı Şirketlerimiz, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, değiştirilebilir,  güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan üçüncü kişiler, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, bankalar, sigorta şirketleri ile Şirketimiz ve/veya bağlı Şirketler, ile paylaşılabilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilir.

4. Kişisel verilerin saklanması ve güvenliği

Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ve diğer ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır.

5. Kanun kapsamındaki haklarınız

Kanun’un 11. maddesi kapsamında, aşağıda tanımlanan hakları kullanabilirsiniz;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

info@senerji.com adresine elektronik posta göndererek  6698 Sayılı Yasanın 11. Maddesi gereğince  yasal haklarınızı kullanabilirsiniz.

6. Çerez Kullanımı

Çerezler bilgisayarınız, tabletiniz, cep telefonunuzda yer alan bir kısım bilgileri içeren dosyalardır. Web sitemizde çerez kullanılmaktadır.  Kullanılan çerezlerin amacı internette web sitemizi ziyaretinizde elde edilen gezinme bilgilerinizin toplanması, işlenmesi ve saklanmasıdır. Gerek web sitemiz vasıtasıyla gerekse diğer kaynaklardan elde edilerek toplanan bilgiler yasal çerçeve dışında kullanılmayacaktır. Tarayıcınızın ayarlarından oturum çerezlerini ve kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz.

7. Gizlilik

Senerji, bu sitede yer alan hizmetlere erişime yönelik talepler doğrultusunda Kullanıcı/Ziyaretçi tarafından doldurulan formlar aracılığıyla yer alan hizmetlere erişime  yönelik talepler doğrultusunda  Kullanıcı/Ziyaretçi tarafından doldurulan formlar aracılığıyla kendisine iletilen kimlik, iletişim, elektronik posta, ve diğer her türlü kişisel bilgiyi belirtilen amaçlar dışında kullanmayacağını, üçüncü kişilere satmayacağını, kiralamayacağını kabul ve beyan etmektedir.  Senerji, anılan kişisel bilgileri, posta, elektronik posta ve SMS yollarıyla; reklamlar, yayınlar, basın bültenleri vesair bildirimler göndermek, Ziyaretçi/Kullanıcı/Üye’yi herhangi bir konuda bilgilendirmek, uyarmak, hizmet iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, değerlendirme ve araştırmalar yapmak amaçlarıyla sınırlı olarak kullanacaktır.

Web sitesinde bulunan bağlantılar aracılığıyla ulaşacağınız üçüncü kişilere ait web sitelerinin gizlilik ilkelerine ilişkin olarak, Senerji, hiçbir sorumluluk kabul etmez. Yönlendirildiğiniz web sitelerinin gizlilik politikalarını herhangi bir bilgi paylaşmadan once titizlikle incelemeniz önerilir. Senerji, uygun görmeyeceği linklere erişimi haber vermeksizin her zaman kesebilme hakkını saklı tutar.

Senerji, web sitesinin işleyiş ve güvenliği için mevcut şartlar dahilinde gereken tüm önlemleri alır. Ancak aldığı önlemlere karşın; kusur, ağır ihmal vesair sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, aksama, hata, silinme, kayıp, işlemin gecikmesi, iletişimin aksaması, bilgisayar virüsü, hırsızlık, imha veya izinsiz imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi, kullanılması, ve benzeri diğer tüm durumlardan meydana gelebilecek her türlü zarardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

İletişim Bilgileri

Senerji Mühendislik Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.
E-Posta: info@senerji.istanbul
Adres: Etiler, Kültür Mahallesi, Suna Sk. No:80, 34340 Beşiktaş

Telefon: +90 (212) 356 21 11