Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların desteklenmesi hakkında 2021 yılında uygulamaya başlanacak yeni bir tebliğ yayınladı. Uygulama Esaslarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Yayınlanan bu tebliğin giriş bölümünde; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Planı çerçevesinde; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı uygulamaya konulmuştur. ifadelerine yer verilmiştir. 

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların desteklenmesi kapsamında yenilenebilir enerjiye de ayrıca yer verilmiştir. Jeotermal, Biyokütle, Rüzgar ve Güneş Enerjisi santrallerinin kurulumu için hibe programları açıklandı. Açıklanan hibe programlarına linkten ulaşabilirsiniz. 

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi – Güneş Enerjisi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu uygulama esaslarına göre birçok alanda güneş enerjisi santrali kurulumu özellikle desteklenmektedir. 

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Bitkisel Ürünler ve Hayvansal Ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması işleri ile Çelik Silo ve Soğuk Hava Deposu yatırımları bakanlık tarafından açıklanan güneş enerjisi kurulumu hibe programına dahildir. 

Aynı zamanda 3 dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda da güneş enerjisi santrali kurulumu hibe destek programına dahildir. 

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak ve kendi tesisinize güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek için bizi arayın veya bize yazın.

Yayınlanan uygulama esasları dosyasının 3.1.3 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin maddesi aşağıdaki gibidir. 

3.1.3 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar

 • 2020/24 nolu Tebliğde yer alan yatırım konularıyla uygunluk gösteren faal tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında yapacakları başvurularda başvuru kodu YEÜ olur.
 • Yenilenebilir enerji kaynağı, 2020/24 nolu Tebliğde yer alan yatırım konularıyla ilgili sunulan projenin bir unsuru olması halinde bütçe içine dâhil edilerek hibe desteği kapsamında proje ile bir bütün olarak değerlendirilir. Bu kapsamında, yeni tesis, tamamlama, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında başvuru yapıldığında, söz konusu konunun kodu seçilmelidir.

ÖRNEK:

Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması konusunda yeni tesis, tamamlama, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon konularında başvuru yapıldığında, proje GES konusunda da bütçelendirilmiş ise konu kodu TÜİ-B olmalıdır.

Ayrıca, projenin değerlendirilmesi aşamasında yenilenebilir enerji kullanıldığı ulusal öncelikli yatırım olarak değerlendirilir.

 

 • Başvuru kodu YEÜ olan yatırımlarda;
  • Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı yetiştiriciliği işletmelerinde güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,
  • Toplu basınçlı sulama sistemleri için, sulama kooperatifleri ve sulama kooperatifleri üst birliklerinin sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaçlı güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,
  • Üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda, yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, hibe kapsamında değerlendirilir.

 

 • Yenilenebilir enerji kaynaklı sera başvurularında yenilenebilir enerji kaynağı eğer jeotermal veya biyogaz ise seranın sadece ısı ihtiyacını karşılaması yeterlidir. Tesiste elektrik enerjisi üretilecekse yıllık enerji ihtiyacının %110 oranının üzerinde kalan kısımlar ayni katkı olarak karşılanmalıdır.
 • Jeotermal enerji kaynağı için kiralama yapılabilir. Ancak kiralama süresi Tebliğ yayım tarihinden itibaren en az 7 (yedi) yıl olmalıdır. Kiralama bedeli ise hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Tesisin bulunduğu parselde yer alan jeotermal nakil hattı hibe desteği kapsamında olup parsel dışındaki nakil hattı hibe desteği kapsamı dışındadır.
 • Jeotermal kuyu ile ilgili hibe ödemesi yapılabilmesi için sondaj sonrası pompa tecrübesi sonucu yeterli suyun çıkarılması ve işletme ruhsatının alınmış olması gerekmektedir.
 • Rüzgar, Güneş, Jeotermal ve Biyogaz enerjileri dışında ürün atıkları, katı yakıtlar, doğal gaz, likit gaz gibi maddelerin yakılması sonucu elde edilecek enerji yenilenebilir enerji olarak değerlendirilmez.
 • Yenilenebilir enerji olarak biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi kullanılarak elektrik üretecek bütün yatırım konularında enerjinin ulusal şebekeye bağlanması şarttır.
 • Yenilenebilir enerji ile ilgili 2020/24 nolu Tebliğ ve bu uygulama rehberinde belirtilen kriterlerin karşılanması şartı ile hibe ödemeleri bağlantı sözleşmesinde belirtilen kurulu güç üzerinden yapılır.
 • Bağlantı sözleşmesinde belirtilen gücün, bağlantı izni ve ruhsatı veren kurumdan kaynaklanan sebeplerle, projede öngörülen kurulu gücün %51’in altına düşmesi ve bu durumun da resmi belgelerle tespit edilmesi halinde, bu tarihten itibaren yenilenebilir enerji üretim tesisi başvurularında yatırımcının gerekçeleriyle birlikte bir ay içerisinde talep etmesi, il müdürlüğünün mevzuata uyarlılığını inceleyerek İPYB’nin uygun rapor düzenlemesi ve İl Müdürünün raporu onaylaması halinde, gerekli belgeler Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlüğün de talebin mevzuata uyarlılığını tespit ederek uygun görmesi halinde sözleşme tasfiye edilir ve yatırımcının teminatı iade edilir.
 • Yenilenebilir enerji üretimi, başvuruya esas yatırım projesinin bir ünitesi ise, bu durumda projede enerji ünitesine ait giderler hibeye esas proje tutarından düşürülerek, yatırımın geri kalan kısmı hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
 • Yenilenebilir enerji olarak jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi kullanılacak bütün yatırım konularında yenilenebilir enerji üretimi mevcut veya 2020/24 nolu Tebliğ kapsamında kurulacak tesisin kapasite raporunda hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az %51’ini en fazla %110’unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi halinde hibe desteğinden faydalandırılır. Elde edilen enerjinin, mevcut veya 2020/24 nolu Tebliğ kapsamında kurulacak tesisteki enerji ihtiyacının %110’unu aşması durumunda elde edilen toplam enerji ile tesiste ihtiyaç duyulan enerji oranlanarak hibe ödemesi yapılır. Bu oranların dışında kalan kısımlar ayni katkı olarak karşılanır.
 • Yenilenebilir enerji üretimi, başvuruya esas yatırım projesinin bir ünitesi ise, projede enerji ünitesine ait giderler hibeye esas proje tutarından düşürülerek yatırımın geri kalan kısmı hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak ve kendi tesisinize güneş enerjisi santrali kurmak için bizi arayabilir veya bize yazabilirsiniz. 

Leave a Reply